Regulamin Sklepu internetowego www.sklep.AudioLearning.pl

Informacje ogólne

Sklep AudioLearning.pl znajdujący się pod adresem www.sklep.AudioLearning.pl  prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem internetu. Głównym założeniem Sklepu internetowego jest dostarczanie towarów w możliwie najkrótszym czasie, z zachowaniem najbardziej korzystnych dla Klienta cen. Właścicielem Sklepu internetowego jest firma

TAK Group Sp. z o.o. , 40-039 Katowice, ul. Sienkiewicza 45/7, o numerze NIP: 9542676098, numerze REGON: 241234599, działająca na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, numer 0000337042.

Zamówienia

Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową www.sklep.AudioLearning.pl za pośrednictwem maila lub telefonicznie. Zamówienia towarów mogą składać osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub posiadające osobowość prawną. W przypadku, gdy Zamawiający zechce otrzymać fakturę VAT zobowiązany jest do podania w zamówieniu: nazwy firmy, adresu i numeru NIP.
Złożenie zamówienia polega na wskazaniu sprecyzowanych towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu internetowego www.sklep.AudioLearning.pl , a następnie na sprecyzowaniu sposobu dostawy i formy płatności. Prawidłowo złożone zamówienie potwierdzane jest systemową, automatyczną wiadomością na adres e-mail wskazany przez użytkownika. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Cena podana przy każdym towarze jest ceną obowiązującą w chwili składania zamówienia. Zamówienia można składać niezależnie od czasu i dnia, 24 h na dobę, 365 dni w roku, ponieważ Sklep internetowy www.sklep.AudioLearning.pl  jest czynny non-stop. W przypadku braku towaru w magazynie, Kupującemu przekazywana jest informacja o braku i związanym z tym faktem wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień. Zamówienie zostanie zrealizowane jedynie wtedy, gdy towar jest dostępny w magazynie Sklepu internetowego www.sklep.AudioLearning.pl
W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia. Ma również możliwość zadecydowania o sposobie jego dalszej realizacji - częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia.

Formy i koszty dostawy

Koszt dostawy doliczany jest do wartości zamówienia. Towar w kraju wysyłany jest poleconymi przesyłkami priorytetowymi lub pocztą kurierską. Za granicę towar wysyłany jest poleconymi przesyłkami priorytetowymi Poczty Polskiej.

Czas realizacji zamówienia

Zamówienie jest realizowane w całości, to znaczy po skompletowaniu wszystkich jednorazowo zamówionych pozycji. Jeśli brakuje zamówionej pozycji, Klient jest o tym powiadamiany i pytany o zgodę na realizację zamówienia bez brakujących pozycji. Czas realizacji jest to czas, który upływa od momentu odnotowania wpływu środków za zamówiony towar na konto TAK Group Sp. z o.o. do chwili wysłania towaru do Klienta. Sklep internetowy www.sklep.AudioLearning.pl  nie odpowiada za opóźnienia w dostawie zamówionego towaru wynikające z utrudnień w pracy Poczty Polskiej lub innych dostawców/kurierów oraz opóźnienia związane z katastrofami i przypadkami nieszczęśliwych wypadków.

Zasady sprzedaży plików elektronicznych

Po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia dokonania płatności, w ciągu maksymalnie 12 godzin, Sklep prześle Klientowi, na adres e-mail używany do logowania w Sklepie, informację o sposobie pobrania pliku elektronicznego. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie e-maila z informacjami dotyczącymi realizacji zamówień z przyczyn niezależnych od Sklepu.

Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia, jeżeli zamówienie nie zostało przez niego opłacone lub do momentu pobrania przez Klienta pliku elektronicznego ze stron Sklepu. Ze względu na charakter plików elektronicznych Klient nie ma możliwości odstąpienia od umowy po pobraniu go.

Klient jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji zakupu plików elektronicznych, jeżeli pobrany plik elektroniczny jest uszkodzony.

Licencja i prawo użytkowania zamówionych usług i produktów

Użytkownik ma obowiązek korzystania z usług i produktów zgodnie z Licencją Użytkownika.

Usługi i produkty udostępniane za pośrednictwem serwisu sklep.audiolearning.pl podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Odtwarzane lub pobrane w serwisie produkty Użytkownik ma prawo wykorzystywać wyłącznie na własny użytek.

Użytkownik może odtwarzać i zwielokrotniać pobrane produkty w elektronicznych urządzeniach, wprowadzać do pamięci komputera lub innych urządzeń w celu zapoznania się z jego treścią, bez możliwości zmieniania struktury elektronicznej lub innego modyfikowania pliku i dalszego udostępniania.

Bezwzględnie zabrania się powielania, modyfikowania i dystrybucji oferowanych produktów w sposób niezgodny z zakresem udzielonych praw i licencji. Po uzyskania informacji o naruszeniu niniejszych postanowień, firma TAK Group Sp. z o. o. ma prawo skierować swoje roszczenia z tytułu łamania praw do danej kopii produktu.

Zabrania się również wynajmowania zakupionych produktów, publicznego odtwarzania oraz udostępniania, komercyjnego i niekomercyjnego, innym Użytkownikom. Użytkownik nie ma prawa umieszczania produktu, ani jego fragmentów w jakimkolwiek serwisie internetowym, bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich, czyli firmy TAK Group Spółka z o.o. – właściciela serwisu www.sklep.AudioLearning.pl

Wszystkie reklamacje dotyczące zakupionych w serwisie produktów będą rozpatrywane indywidualnie w terminie 15 dni roboczych. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, środki zostaną zwrócone Użytkownikowi tą samą drogą, którą dokonał zakupu.

Zwroty produktów wydanych na płytach

Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r) Klient ma prawo do zwrotu kupionego towaru w ciągu 10 dni od daty doręczenia przesyłki, bez względu na przyczynę. Zakupiony towar podlega zwrotowi pod warunkiem, że:

  • nie nosi śladów użytkowania, a oryginalne opakowanie (folia) pozostało nienaruszone,
  • nie posiada wad i zniszczeń, z wyjątkiem tych, które stanowią podstawę do reklamacji,
  • do odsyłanej przesyłki załączono dowód zakupu towaru (paragon, fakturę VAT).

Sprzedający zobowiązuje się do zwrotu wartości produktu w ciągu 7 dni, przelewem, na konto wskazane przez Kupującego. Kwota podlegająca zwrotowi to należność z faktury otrzymanej wraz z zamówionym towarem. Koszty wysyłki nie podlegają zwrotowi. Zwracany towar Klient odsyła również na własny koszt.

Reklamacje

Wszystkie towary zakupione w Sklepie internetowym www.sklep.AudioLearning.pl  objęte są gwarancją. W przypadku, gdy po otrzymaniu paczki Kupujący wykryje jakiekolwiek wady techniczne, jakościowe, bądź uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas dostawy może zareklamować zakupiony towar i odesłać go zwykłą przesyłką pocztową w terminie 14 dni od jej otrzymania. Przesyłki odsyłane za pobraniem nie będą przyjmowane. Do przesyłki należy dołączyć dowód zakupu (paragon, faktura VAT) oraz pisemną informację o przyczynach zwrotu. Sprzedający zobowiązuje się do wymiany produktu na pełnowartościowy. Jeżeli będzie to niemożliwe z przyczyn od niego niezależnych (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), zaoferuje do wyboru inny dostępny produkt lub zwróci pieniądze na dowolne konto wskazane przez Kupującego, natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Zwrotowi podlegają również koszty poniesione przez Kupującego w związku z odesłaniem wadliwego produktu. 

Postanowienia końcowe

Ceny towarów znajdujących się w Sklepie internetowym podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie uwzględniają kosztów dostawy. Sklep www.sklep.AudioLearning.pl  nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia z przyczyn technicznych np.: wadliwe działanie sieci, niezrealizowanie zamówienia lub nieterminowe dostarczenie przesyłki przez pocztę i firmy kurierskie.

Sklep.AudioLearning.pl nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące adres e-mail oraz hasło Użytkownika bez jego wiedzy.

Podstawą jakichkolwiek roszczeń stron wynikających z przepisów prawa, jest paragon fiskalny lub faktura VAT wystawiony przez Sprzedającego i dostarczony Kupującemu wraz z zamówionym towarem.

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
Wszystkie znajdujące się w serwisie znaki towarowe i nazwy firm, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością tychże firm. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Ochrona danych osobowych

Firma TAK Group Sp. z o.o. gwarantuje Zamawiającym Ochronę Danych Osobowych. Dane Zamawiających wykorzystywane będą wyłącznie do realizacji zamówień i prowadzenia statystyk sprzedaży, oraz przesyłania materiałów reklamowych. Dane osobowe będą przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp osobom trzecim zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883). Klient składający zamówienie (Zamawiający) każdorazowo wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Zgodnie z art. 24 ust.1 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne. Ponadto każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.